ارزشیابی کیفیت برنامه های آموزشی در آموزش عالی با استفاده از الگوی CIPP

 

نام مقاله:

ارزشيابي كيفيت برنامه هاي آموزشي در آموزش عالي با استفاده از الگوي CIPP

نام نشريه:

ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت

شماره نشريه:

سال هشتم، شماره 5 (پياپي 21)

پديدآوران:

 فائزه اخلاقي، محمدحسين يارمحمديان، معصومه خوشگام، نوشين محبي

دریافت متن کامل مقاله

 چکیده :

مقدمه: دسترسي به كيفيت در آموزش عالي، مستلزم بررسي و قضاوت درباره ي چهار حوزه ي اهداف و خط مشي ها، سياست هاي اجرايي، فرآيندهاي عملياتي، محصول و برون دادها است. الگوي CIPP (Context، Input، Process، Product) با نگاهي جامع به تعيين كردن، به دست آوردن و فراهم ساختن، همواره تلاش مي نمايد اطلاعاتي را فراهم نمايد كه با استفاده از آن ها تصميمات بخردانه در مورد حوزه هاي زمينه، درون داد، فرآيند و برون داد، اتخاذ گردد. اين مطالعه با هدف ارزشيابي دوره ي كارشناسي ارشد آموزش مدارك پزشكي با استفاده از الگوي CIPP انجام گرديده است.

روش بررسي: اين پژوهش كاربردي و از نوع توصيفي و ارزشيابي بود كه در سال 1389 در چهار دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام شد. جامعه ي آماري از پنج زير جامعه ي مديران گروه، استادان، دانشجويان، دانش آموختگان و مسوولان كتابخانه تشكيل شد كه مشتمل بر 140 نفر بودند. ابزار گردآوري داده ها، پنج پرسش نامه ي محقق ساخته بر اساس مقياس رتبه بندي ليكرت بود. سوالات پرسش نامه بر اساس شاخص هاي عوامل مورد ارزيابي، طراحي شد و خصيصه ي مورد نظر را به طور دقيق اندازه گيري مي نمود. بنابراين روايي ابزار بر اساس روش اعتبار صوري و محتوايي، حقايق و مفاهيم طرح شده در متون معتبر علمي و دريافت نظرات استادان راهنما و مشاور و برخي از صاحب نظران تعيين و تاييد شد. براي تعيين پايايي پرسش نامه هاي مديران گروه، استادان، دانشجويان، مسوولان كتابخانه و دانش آموختگان از ضريب Cronbach''s alpha استفاده و مقدار آن به ترتيب 74/0، 93/0، 89/0، 95/0 و 80/0 برآورد شد. از آمار توصيفي و نرم افزار SPSS براي تحليل داده ها استفاده گرديد.

يافته ها: بالاترين سطح مطلوبيت كل، مربوط به عامل اعضاي هيات علمي (84/4) در حوزه ي درون داد (قسمت منابع انساني) و كمترين سطح مطلوبيت كل مربوط به عامل بودجه (50/2) در حوزه ي درون داد (قسمت منابع مالي) بود.

نتيجه گيري: ارزشيابي مستمر برنامه هاي گروه هاي مدارك پزشكي و دوره ي كارشناسي ارشد آموزش مدارك پزشكي به بررسي نقاط ضعف و قوت برنامه ها و بالابردن سطح كيفي آن ها كمك مي كند.

 کليدواژگان:

ارزشيابي؛ مدل CIPP؛ برنامه هاي آموزشي؛ كيفيت

 

 
 
 
 


 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۴۷
۸۲
۳۸۸
۱۶۹۶
۱۲۱۶۳۳

ما 57 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم