نتایج تشویق و تذکر سال 1392

آمار تشویق و تذکر در سال 1392

نام دانشکده

تعداد افراد مشمول تذکر

تعداد افراد مشمول تشویق

هیأت علمی

حق التدریس

هیأت علمی

حق التدریس

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

ادبیات و علوم انسانی

1

3

1

6

3

1

5

1

-

1

-

-

علوم اداری و اقتصاد

3

1

1

6

1

-

8

-

-

-

-

-

الهیات

4

1

1

4

4

2

8

2

-

-

-

-

ریاضی

-

1

-

1

1

8

6

-

-

1

-

-

دامپزشکی

2

1

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

علوم

3

2

-

7

-

-

7

-

-

-

-

-

منابع طبیعی

1

-

-

2

-

-

-

1

1

-

-

-

معماری و شهرسازی

-

-

-

2

2

-

1

-

-

1

-

-

تربیت بدنی

-

1

-

4

2

-

2

-

-

3

-

-

کشاورزی

-

5

2

4

1

-

3

-

-

1

-

-

علوم تربیتی

1

-

-

3

3

1

6

-

-

7

-

-

مهندسی

5

3

1

5

7

2

10

-

1

7

1

-

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۳۴
۱۰۵
۳۱۷
۲۹۱۴
۱۱۵۴۸۶

ما 35 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم