ارزيابي كيفيت دروني برنامه درسي دوره ي آموزش مجازي دانشگاه فردوسي مشهد

نام مقاله:
ارزيابي كيفيت دروني برنامه درسي دوره ي آموزش مجازي دانشگاه فردوسي مشهد
نام نشريه:
فصلنامه افق توسعه آموزش پزشكي
شماره نشريه:
سال چهارم، شماره 1
پديدآوران:
 مهدي ربيعي، سکينه محبي امين، صالح رشيد حاجي خواجه لو
 دریافت متن کامل مقاله

 چکیده :

زمينه و هدف: هدف اين تحقيق ارزيابي كيفيت برنامه درسي دوره ي آموزش مجازي مي باشد كه به روش پيمايشي انجام شده است. در اين تحقيق كيفيت برنامه درسي با توجه به عناصر نه گانه فرانسيس كلاين و يك عنصر كه بر آن عناصر افزوده گرديد، مورد بررسي قرار گرفته است. اهداف عمده اين پژوهش عبارت بود از بررسي ميزان كيفيت واحدهاي درسي دوره آموزش مجازي دانشگاه فردوسي مشهد به تفكيك دروس، با توجه به عناصربرنامه درسي، و بررسي كيفيت برنامه درسي دوره آموزش مجازي دانشگاه فردوسي مشهد از ديدگاه دانشجويان.

روش كار: گروه نمونه شامل 210 دانشجو كه در سال 1388 دروس خود را به صورت مجازي انتخاب نموده بودند، مي باشد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه بوده است. جهت سنجش روايي پرسشنامه، از روايي محتوا استفاده شده و پايايي آن با ضريب آلفاي كرانباخ 89/0 برآورد گرديد. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي صورت گرفته است.

يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد كه كيفيت برنامه درسي دوره آموزش مجازي دانشگاه فردوسي مشهد از لحاظ عناصر هدف، محتوا، طراحي صفحات، مواد آموزشي، گروه بندي، زمان، فضا و ارزشيابي در سطح مطلوبي از كيفيت، عنصر فعاليت هاي يادگيري در سطح متوسط و عنصر گروه بندي در سطح كيفي نامطلوب قرار دارد. همچنين در ميان دروس ارائه شده، درس نهج البلاغه از بالاترين سطح كيفيت و درس رياضي از پائين ترين سطح كيفيت برخوردارند.

نتيجه گيري: كيفيت برنامه درسي دوره آموزش مجازي اين دانشگاه، در سطح مطلوبي قرار دارد.

 کليدواژگان:

برنامه درسي، ارزيابي كيفيت، آموزش مجازي

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۳۴
۳۸
۵۰۰
۱۸۰۸
۱۲۱۷۴۵

ما 4 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم