تلفيق روش كمي و كيفي به منظور طراحي ابزاري براي ارزشيابي عملكرد اعضاي هيئت علمي

نام مقاله:
تلفيق روش كمي و كيفي به منظور طراحي ابزاري براي ارزشيابي عملكرد اعضاي هيئت علمي؛مطالعه موردي دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه
نام نشريه:
مجله آموزش عالي
شماره نشريه:
سال سوم، شماره 1 (پياپي 9)
پديدآوران:
 سميه رجبي، عبدالحميد پاپ زن،
دریافت متن کامل مقاله

 چکیده :

هدف كلي اين مطالعه توصيفي ـ پيمايشي، تلفيق روش كمي و كيفي به منظور طراحي ابزار ارزشيابي عملكرد اعضاي هيئت علمي است. جامعه مورد مطالعه را دانشجويان، اساتيد، مديران و همچنين كارشناسان دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه تشكيل مي دهند. تعداد دانشجويان اين دانشكده 1076 نفر (1076= N) بود كه حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول كوكران (280=n) و به صورت كاملاً تصادفي تعيين شد. ابزار گرد آوري داده هاي مورد نياز از دانشجويان، پرسشنامه اي بيست گويه اي به منظور بررسي نظرات آنان در رابطه با اهميت مواردي بود كه در ارزشيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيئت علمي بايد مد نظر قرار گيرد كه با استفاده از طيف ليكرت طراحي شد. روايي ابزار توسط اساتيد دانشكده كشاورزي رازي و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ (72/0)، مورد تاييد قرار گرفت. به منظور جمع آوري داده ها از اعضاي هيئت علمي، مديران و كارشناسان نيز از روش دلفي استفاده شد. پس از بررسي نظرات دانشجويان، اساتيد و غيره، «بسته ارزشيابي عملكرد اعضاي هيئت علمي» (FMPE)، طراحي شد كه شامل بخش هاي مختلفي است و عملكرد اعضاي هيئت علمي را از جهات مختلف و توسط افراد متفاوت، مورد ارزشيابي قرار مي دهد. عملكرد آموزشي، عملكرد پژوهشي و ويژگي هاي شخصي و مسئوليت هاي حرفه اي اعضاي هيئت علمي، از جمله حوزه هايي است كه با استفاده از FMPE، مورد ارزشيابي قرار مي گيرد.

 کليدواژگان:

ارزشيابي عملكرد، اعضاي هيئت علمي، روش دلفي، روش هاي كمي و كيفي

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۵۱
۸۲
۳۹۲
۱۷۰۰
۱۲۱۶۳۷

ما 63 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم