ديدگاه اساتيد نسبت به شيوه ارزشيابي در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

نام مقاله:

ديدگاه اساتيد نسبت به شيوه ارزشيابي در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

نام نشريه:

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

شماره نشريه:

سال دوم، شماره 4 (پياپي 8)

پديدآوران:

شيرين ايران فر، بابك ايزدي، فيض اله منصوري، منصور رضائي،

دریافت متن کامل مقاله

 چکیده :

مقدمه. با توجه به اهداف ارزشيابي از فعاليت معلمين و مشكل بودن دستيابي به آن، اين تحقيق بمنظور تعيين ديدگاه اساتيد نسبت به شيوه ارزشيابي در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سال 1380 انجام شد. روشها. مطالعه با روش كيفي و با استفاده از شيوه group discussion انجام شد. جامعه آماري پژوهش را كليه اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه تشكيل دادند، كه بطور تصادقي ساده با استفاده از ليست اسامي آنان انتخاب شدند. از بين اعضاي هيأت علمي با مدارك مختلف در دو جنس از (زن و مرد) هر كدام 8-6 نفر انتخاب شدند. راهنماي بحث با استفاده از منابع و اطلاعات موجود طراحي شده و سپس در يك مطالعه مقدماتي در جلسه 2 نفرهgroup discussion بكار برده شد و اصلاحات لازم اعمال شد. در هر جلسه بحث گروهي، سه نفر همكار براي ثبت نكته نظرات اعضاء در جلسه حضور داشتند و پس از پايان هر جلسه، نظرات براساس اهداف جمع بندي و دسته بندي گرديد. يافته ها. پژوهش نشان داد كه اكثر اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه انجام ارزشيابي را به شرط آماده كردن شرايط و بستر مناسب ضروري ، مشاركت خود را در امر ارزشيابي اعتقاد نداشته، و اهداف ارزشيابي براي اساتيد دانشگاه شفاف و روشن نبوده و اين احساس وجود دارد كه ارزشيابي صرفا" براي تصميم گيريهاي پرسنلي انجام ميشود و غالب افراد اين اعتقاد را داشتند كه دانشجويان منبع مناسبي براي نظردهي در مورد استادان خود هستند. نتيجه. بطور كلي به نظر ميرسد كه انجام ارزشيابي از نظر اعضاي هيأت علمي ضرورت ولي نحوه برخورد با آن جاي بحث و گفتگو دارد كه بستگي به انتساب دروني و بيروني افراد داشته ، لذا بهتر است شرايط مناسب تري براي مشاركت اساتيد در انجام ارزشيابي و حق انتخاب آنان براي اين امر ايجاد گردد. آدرس. مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي, دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه, كرمانشاه.

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۳۵
۳۸
۵۰۱
۱۸۰۹
۱۲۱۷۴۶

ما 60 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم