ارائه الگويي براي اعتبار بخشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

نام مقاله:

ارائه الگويي براي اعتبار بخشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

نام نشريه:

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

شماره نشريه:

سال اول، شماره 4

پديدآوران:

مهرنوش پازارگادي، حبيب اله پيروي، يوسف پورخوشبخت، حميد علوي مجد، فريدون عزيزي،

دریافت متن کامل مقاله

 چکیده :

 

ارايه الگويي مناسب براي اعتباربخشي دانشگاه ها وظيفه اي خطير براي نظام نظارت و ارزيابي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي جوامع مي باشد. هدف اين مطالعه، ارايه الگويي براي اعتباربخشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي علوم پزشكي كشور است. اهداف اختصاصي شامل: تعيين مولفه ها (عوامل) و شاخص هاي عملكردي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي علوم پزشكي، ارايه الگوي پيشنهادي براي اعتباربخشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي علوم پزشكي و تعيين ميزان برخورداري الگوي پيشنهادي از مقبوليت ملي است.روش ها اين مطالعه توصيفي، از نوع پيمايشي و در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول، به منظور تعيين مولفه ها و شاخص هاي عملكردي، از يك پرسشنامه شامل 216 شاخص عملكردي در قالب 16 مولفه اصلي كه بر اساس يك مقياس متوالي صفر تا هفت درجه اي از نظر ميزان مطلوبيت هر يك از مؤلفه ها و شاخص ها استفاده گرديد. در مرحله دوم، پس از ارايه الگوي پيشنهادي به منظور تعيين ميزان مطلوبيت الگو و برخورداري از مقبوليت ملي از پرسشنامه اي 20 سؤالي بر اساس مقياس ليكرت و 2 سوال تشريحي استفاده گرديد. پرسشنامه هاي جمع آوري شده با روش آماري توصيفي تحليل شد.نتايج در مرحله اول، برخي از مولفه ها بطور كلي و اختصاصا برخي از شاخص هاي عملكردي مانند انتشار كتب و وجود پايگاه هاي اطلاعاتي از نظر واحدهاي اين پژوهش بيش از سايرين در اهميت و اولويت قرار داشت و در مرحله دوم، بر اساس 30 نمونه مورد بررسي، ميزان مطلوبيت الگوي اعتبار بخشي پيشنهادي از نظر صاحبنظران آموزش عالي علوم پزشكي كشور در مقياس «زياد» (27/70 درصد) است.بحث بر اساس يافته هاي اين پژوهش، الگوي پيشنهادي بر اساس گذر از چهار مرحله اصلي: درخواست اعتبار بخشي توسط موسسه، تعيين مولفه ها و شاخص هاي عملكردي، فرايند خودارزيابي و انجام ارزشيابي توسط همتايان، قادر خواهد بود به ارزيابي كيفيت و با اعتباربخشي دانشگاه هاي ياد شده بر اساس معيارها و شاخص هاي كمي و كيفي بپردازد.

 

کليدواژگان:

 

اعتبار بخشي ، دانشگاه هاي علوم پزشکي ، نظارت و ارزيابي ، دانشگاه ها ، آموزش عالي

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۴۷
۸۲
۳۸۸
۱۶۹۶
۱۲۱۶۳۳

ما 20 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم