نام مقاله:

بررسي وضعيت موجود و ممكن كاربرد شاخص هاي ارزشيابي از دروندادهاي برنامه درسي دوره تحصيلات تكميلي دانشگاه هاي اصفهان، صنعتي اصفهان و شهركرد

نام نشريه:

فصلنامه رويكردهاي نوين آموزشي

شماره نشريه:

سال ششم، شماره 1 (پياپي 13)

پديدآوران:

محمد نيكخواه، مصطفي شريف، هوشنگ طالبي،

دریافت متن کامل مقاله

 چکیده :

 در اين پژوهش، پژوهشگران با انتخاب شماري از مهمترين شاخص­هاي مربوط به ارزشيابي از سه مولفه دروندادي برنامه درسي (هيات­ علمي، دانشجويان و امكانات) دوره تحصيلات تكميلي دانشگاه­هاي­ اصفهان، صنعتي اصفهان و شهركرد، اقدام به تعيين وضعيت موجود و امكان استفاده از آنها، بر مبناي الگوي سيپ نموده­اند. نوع پژوهش كاربردي و روش آن توصيفي- تحليلي و پيمايشي بوده است. جامعه ­­­آماري بخش كمي، شامل همه 11635 نفر اعضاي هيات­علمي، دانشجويان و دانش­آموختگان دوره تحصيلات تكميلي سه دانشگاه­ مذكور بوده كه از طريق روش نمونه­گيري طبقه­اي، 652 نفر آنان به عنوان نمونه­ انتخاب شده اند.. جامعه آماري بخش كيفي اعضاي هيات علمي سه دانشگاه­ مذكور بوده كه 30 نفر به روش نمونه­گيري هدفمند انتخاب شدند. داده­هاي پژوهش از طريق پرسشنامه و مصاحبه، گردآوري شده­اند. روايي ابزار به وسيله 15 نفر از استادان دانشگاه اصفهان تاييد گرديد. ضريب آلفاي كرونباخ شاخص­هاي مربوط به وضعيت موجود پرسشنامه 96/0 و ممكن آن 97/0 بوده و پايايي فرم مصاحبه از طريق متخصصان و روش سه­سوسازي، بررسي شده است. طبق نتايج پژوهش، ميانگين نمره نگرش افراد به وضعيت موجود شاخص­هاي مربوط به ارزشيابي اعضاي هيات­علمي در حد متوسط(07/3= و 01/0 P> ) و دانشجويان و امكانات كمتر از متوسط بوده است(67/2= و 0001/0 p< )؛ در صورتي­كه ميانگين نمره نگرش آنان به امكان استفاده از همه شاخص­ها، در حد زياد بوده است(4< و 0001/0 p< )؛ يعني گرچه امكان استفاده از شاخص­هاي مورد بررسي زياد است، اما در وضعيت موجود در حد متوسط و كمتر از آنها استفاده مي­شود. بنابراين، استفاده از تمامي اين شاخص­ها­، در ارزشيابي از سه مولفه­ مورد بررسي پيشنهاد مي­شود.

 

کليدواژگان:

 آموزش عالي، الگوي ارزشيابي سيپ، برنامه درسي، تحصيلات تكميلي

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۴۷
۸۲
۳۸۸
۱۶۹۶
۱۲۱۶۳۳

ما 4 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم