نمایش # 
آدرس وب سایت جدید مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه
نتایج بررسی چهار گروه آموزشی دانشکده دامپزشکی در چهاردهمین جلسه تشویق و تذکر دوره ششم
بررسی چهارگروه آموزشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست درسیزدهمین جلسه تشویق و تذکر دوره ششم
نتایج بررسی سه گروه آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در دوازدهمین جلسه تشویق و تذکر دوره ششم
نتایج بررسی دو گروه آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی در یازدهمین جلسه تشویق و تذکر دوره ششم
چگونگی تأثیر نتایج ارزیابی دانشجویی از عملکرد اعضای هیأت علمی
نتایج بررسی سه گروه آموزشی دانشکده علوم ریاضی در دهمین جلسه تشویق و تذکر دوره ششم
نتایج بررسی شش گروه آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی درنهمین جلسه تشویق و تذکر دوره ششم
نتایج بررسی نه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی درهفتمین و هشتمین جلسه تشویق و تذکر دوره ششم
نتایج بررسی سه گروه آموزشی دانشکده علوم ورزشی در ششمین جلسه تشویق و تذکر دوره ششم
نتایج بررسی چهار گروه آموزشی دانشکده علوم در پنجمین جلسه تشویق و تذکر دوره ششم
نتایج بررسی هفت گروه آموزشی دانشکده مهندسی در چهارمین جلسه تشویق و تذکر دوره ششم
نتایج بررسی پنج گروه آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد در سومین جلسه تشویق و تذکر دوره ششم
نتایج بررسی ده گروه آموزشی دانشکده کشاورزی در اولین و دومین جلسه تشویق و تذکر دوره ششم
انتصاب دكتر سید رضا عطارزاده حسینی به عنوان مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
نتایج بررسی دو گروه آموزشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست در هفتمین جلسه تشویق و تذکر
نتایج بررسی دو گروه آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی در ششمین جلسه تشویق و تذکر
دكتر سید رضا عطارزاده حسینی به عنوان سرپرست نظارت و ارزيابي دانشگاه منصوب شد
برگزاری بيست و ششمين جلسه شوراي نظارت و ارزیابی دانشگاه
نتایج بررسی چهار گروه آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی در پنجمین جلسه تشویق و تذکر
برگزاری بیست و هشتمین جلسه کمیته ارزیابی درونی
نتایج بررسی سه گروه آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصادی در چهارمین جلسه دوره پنجم تشویق و تذکر
نتایج بررسی دو گروه آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصادی در سومین جلسه دوره پنجم تشویق و تذکر
طرح ارزیابی درونی گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور رسید
طرح ارزیابی درونی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور رسید
نتایج بررسی پنج گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در دومین جلسه دوره پنجم تشویق و تذکر
نتایج بررسی چهار گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در اولین جلسه دوره پنجم تشویق و تذکر
آغاز فرایند تشویق و تذکر
نتایج ارزیابی دانش آموختگان ممتاز از عملکرد واحد های مختلف دانشگاه به مدیران ذی ربط ارسال شد
برگزاری بیست و سومین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
وضعیت مشارکت دانشجویان در ارزیابی اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 1393
برگزاری بیست و یکمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
درصد اجرای طرح های ارزیابی درونی دانشگاه فردوسی مشهد به تفکیک دانشکده
برگزاری بیست و ششمین جلسه کمیته ارزیابی درونی
برگزاری بیستمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
انتشار دوازدهمین شماره نشریه مناد با موضوع "خطای تسری برداشت از عملکرد مدرسان "
انتشار یازدهمین شماره نشریه مناد با موضوع "خطای آخرین رویداد"
برگزاری بیست و پنجمین جلسه کمیته ارزیابی درونی
انتشار دهمین شماره نشریه مناد با موضوع "خطای سخت گیری و مدارا "
انتشار نهمین شماره نشریه مناد با موضوع "رتبه بندی دانشگاه ها"
انتشار هشتمین شماره نشریه مناد با موضوع "محرمانه بودن نتایج ارزیابی"
انتخاب خانم دكتر فخري شهيدي به عنوان استاد نمونه كشوري
انتخاب چهار استاد برتر دانشگاه فردوسی مشهد
انتشار هفتمین شماره نشریه مناد با موضوع "خطای متأثر از ماهیت درس "
انتشار ششمین شماره نشریه مناد با موضوع "خطای ناشی از برخورد اول "
برگزاری اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی
ابقاء دکتر بهروز مهرام به عنوان مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه
برگزاری نوزدهمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
انتشار پنجمین شماره نشریه مناد با موضوع "پیامد های حاصل از ارزیابی "
خطاهای رایج در ارزیابی از عملکرد مدرسان
درگذشت دكتر محمد رحيمي زاده رئيس دانشكده علوم و مدیر اسبق نظارت و ارزیابی دانشگاه
برگزاری هجدهمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
نتایج تشویق و تذکر سال 1392
نتایج بررسی هفت گروه دانشکده فنی و مهندسی در شانزدهمین جلسه تشویق و تذکر
نتایج بررسی سه گروه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در پانزدهمین جلسه تشویق و تذکر
برگزاری بیست و سومین جلسه کمیته مرکزی ارزیابی درونی دانشگاه
نتایج بررسی دو گروه دانشکده کشاورزی در چهاردهمین جلسه تشویق و تذکر
نتایج بررسی سه گروه دانشکده تربیت بدنی در سیزدهمین جلسه تشویق و تذکر
نتایج بررسی چهار گروه دانشکده کشاورزی در دوازدهمین جلسه تشویق و تذکر
نتایج بررسی چهار گروه دانشکده کشاورزی در یازدهمین جلسه تشویق و تذکر
طرح ارزیابی درونی گروه آموزشی بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور رسید
برگزاری هفدهمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
نتایح ارزیابی دروس به حد نصاب رسیده (مورد تأیید) سال تحصیلی 92 نیمسال اول
دكتر محمد رضا هاشمي معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشگاه شد
نتایج بررسی دو گروه دانشکده معماری، شهرسازی و هنرهای اسلامی در دهمین جلسه تشویق و تذکر
نتایج بررسی چهار گروه آموزشی دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست در نهمین جلسه تشویق و تذکر
وضعیت مشارکت دانشجویان در ارزیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 92
نتایج بررسی چهار گروه آموزشی دانشکده علوم پایه در هشتمین جلسه تشویق و تذکر
برگزاری کارگاه اعتبار سنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی در دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد کافی سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد شد
نتایج بررسی سه گروه آموزشی دانشکده علوم ریاضی در ششمین جلسه تشویق و تذکر
برگزاری شانزدهمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه در مورخ 92/9/19
جزئیات برگزاری كارگاه تضمين كيفيت و فرهنگ ارزيابي ويژه مديران عالي
جزئیات برگزاری كارگاه تضمين كيفيت و فرهنگ ارزيابي ويژه مديران گروه ها و معاونين دانشكده ها
نتایج بررسی سه گروه آموزشی دانشکده الهیات در پنجمین جلسه تشویق و تذکر
دریافت کاربرگ های ارزیابی رؤسای دانشکده ها
طرح ارزیابی درونی گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور رسید
اولویت های پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور
تشکیل جلسه با مسئولین آموزش دانشکده ها
نتایج بررسی سه گروه آموزشی از دانشکده الهیات در چهارمین جلسه تشویق و تذکر
ارزیابی از عملکرد رؤسای دانشکده ها کلید خورد
با حكم وزير علوم ، رئيس مركز نظارت و ارزيابي آموزش عالي منصوب شد
طرح ارزیابی درونی گروه آموزشی ادیان و عرفان تطبیقی به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور رسید
آمار وضعیت ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در چهارده نیمسال گذشته
6 استاد دانشگاه فردوسي مشهد در جمع 20 دانشمند برتر علوم کشاورزي ايران
نتایج تشویق و تذکر اعضای هیأت علمی و مدرسین مدعو در سال 1391
وضعیت طرح های ارزیابی درونی دانشگاه فردوسی مشهد
طرح ارزیابی درونی گروه آموزشی معارف اسلامی به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور رسید
برگزاري كارگاه ارزيابي دروني و بيروني در دانشگاه فردوسی مشهد
 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۴۷
۸۲
۳۸۸
۱۶۹۶
۱۲۱۶۳۳

ما 57 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم